QCVN 6-1:2010/BYT


QUY CHUẨN KỸTHUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI Quy định: Nước sử dụng để sản xuất nước uống đóng chai phải đáp ứng các yêu ...